Partneri projektu
Mestská časť Bratislava - Rusovce

Popis
Bratislava-Rusovce je jednou zo 17 mestských častí v Bratislave. Má charakter dediny - je fyzicky od Bratislavy oddelená. Spolu s Devínom má na svojom území najväčšie prírodné hodnoty, o čom svedčí množstvo chránených lokalít. Tiež je špecifická historickými hodnotami, je vyhlásená za pamiatkovú zónu.
Úloha v projekte
Obec ako predkladateľ má hlavnú zodpovednosť za chod projektu. Ďalšími konkrétnymi úlohami je koordinácia vydania brožúry a zorganizovanie medzinárodného seminára.Regionálne environmentálne centrum

Popis
Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy (REC) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorej činnosť sa zameriava na podporu aktivít, ktoré smerujú k zlepšeniu stavu životného prostredia v krajinách strednej a východnej Európy.
Poslaním REC je pomáhať krajinám strednej a východnej Európy riešiť problémy životného prostredia hlavne podporou spolupráce medzi environmentálnymi mimovládnymi organizáciami, vládami a vládnymi inštitúciami, akademickými inštitúciami, samosprávami, podnikateľskou sférou a ďalšími environmentálnymi skupinami, a to predovšetkým prostredníctvom posilnenia výmeny a poskytovania informácií a podporou účasti verejnosti v rozhodovacích procesoch týkajúcich sa životného prostredia.
Úloha v projekte
REC je hlavným koordinátorom projektu. Zabezpečuje aj odbornosť pri základnom ozdravení zelene parku, inventarizáciu zelene a tvorbu štúdie parku. Občianske združenie Natura Rusovce

Popis
Občianske združenie Natura Rusovce vzniklo z občianskej iniciatívy Rusovský park na jeseň 2002. Združuje aktívnych občanov Rusoviec, ktorým nie je ľahostajný osud obce. Hlavným zameraním združenia je starostlivosť o park a celkový rozvoj Rusoviec v súlade s princípmi ochrany prírody a trvalo udržateľného života.
Úloha v projekte
Hlavnou úlohou združenia v projekte je komunikácia s verejnosťou, zabezpečenie participatívneho plánovania, ale aj koordinácia celého procesu.Obec Bruck an der Leitha

Popis
Mestečko Bruck/Leitha má vyše 40 000 obyvateľov a nachádza sa v rakúskom hraničnom regióne so Slovenskom a Maďarskom - Niederosterreich. Katastrálne územie mesta zaberá vyše 49 000 ha, pričom až 22 percent z tejto výmery je zalesnená. Mestský úrad Bruck/Leitha spravuje park Harrachovcov (Harrach park) a inicioval už pred viacerými rokmi projekt spolupráce medzi obcami v prihraničnom regióne, kde sa tiež nachádzajú významné a historické parky.
Úloha v projekte
Zahraničný partner, s ktorým budeme spoluvytvárať spoločnú víziu cezhraničnej siete parkov a vymieňať si skúsenosti ohľadne ošetrovania stromov, turizmu a podobne.Spolupracovníci projektuZora Paulíniová

Popis: Trénerka, konzultantka a facilitátorka v osobnom a organizačnom rozvoji so zameraním na: Úloha v projekte: Koordinácia práce s verejnosťou, hlavná facilitátorka
Tomáš Fraňo

Popis: Certifikovaný arborista 
Úloha v projekte: Arboristika 
Bližšie informácie: www.arboristika.sk