Ciele projektu "Rozvoj partnerstva v oblasti životného prostredia a turistiky Rusovce-Bruck/Leitha"
Obsah
1. Východzí stav
2. Vznik projektu
3. Aktivity projektu
4. Čím je projekt inovačný
5. Ciele projektu
Späť na obsah
1. Východzí stav

Rusovský park svojou prírodnou a historickou hodnotou ďaleko presahuje územie Rusoviec. Jeho rekreačný a oddychový význam má potenciál nielen bratislavský, ale aj medzinárodný. Len na ukážku - platany, ktoré v ňom rastú, majú obvod kmeňa od 300 do 400 cm, vyskytujú sa aj stromy s priemerom kmeňa 180 cm. Rozloha parku je asi 15 ha.

Rusovský park je dlhodobo zanedbávaný. Jeho vlastníkom je Úrad vlády - Správa účelových zariadení, ktorý však do údržby parku už dlhé obdobie neinvestuje ani na zachovanie súčasného stavu, a tak park chátra. Cieľom vlastníka je mať kaštieľ - dominantu parku aj Rusoviec - ako reprezentatívne sídlo. 


Späť na obsah
2. Vznik projektu

Mestská časť Bratislava-Rusovce má záujem na tom, aby park zachovával svoje hodnoty pre ľudí, a tak sa stala nositeľom aktivity projektu obnovy parku. Impulz k tomu však prišiel zdola - od lokálneho občianskeho združenia Natura Rusovce. Vďaka spolupráci mimovládnej neziskovej organizácie so samosprávou má projekt aj silnú modelovú hodnotu. 

Projekt realizujú 4 subjekty: Mestská časť Bratislava-Rusovce ako hlavný nositeľ projektu, mimovládna organizácia Regionálne environmentálne centrum ako hlavný koordinátor a odborný partner, občianske združenie Natura Rusovce a rakúsky partner - obec Bruck an der Leitha.


Späť na obsah
3. Aktivity projektu

Hlavným výsledkom celého projektu bude štúdia obnovy Rusovského parku. Tento dokument bude odborným projektom, ktorý bude definovať funkcie parku, prírodnú zložku - parkové a sadové úpravy, aj celkovo definovať priestor vrátane technických prvkov parku. Bude to vizionársky dokument, ktorý bude hovoriť, ako by mal park vyzerať za 10 či za 50 rokov. Vznikne na základe predstáv vlastníka, odborníkov a miestnej verejnosti.

Pre dosiahnutie tohto cieľa je nutné dôkladné dendrologické zhodnotenie potenciálu parku a realizácia základného odborného ošetrenia stromov.

Ďalšou aktivitou projektu je cehraničný seminár, ktorého úlohou bude koordinácia obnovy parkov v rámci plánovanej medzinárodnej siete prihraničných parkov medzi Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom. 

Prezentácia dosiahnutých výsledkov bude jednak na tejto web stránke a jednak v chystanej brožúre o parku a procese jeho obnovy.


Späť na obsah
4. Čím je projekt inovačný

Projekt má dva aspekty, ktoré sú výrazne inovačné. Prvým je úzka spolupráca štátnej správy ako vlastníka, samosprávy ako nositeľa aktivity a tretieho sektora ako hlavného vykonávateľa a koordinátora.

Druhým aspektom je vtiahnutie miestnej verejnosti do procesu plánovania - tzv. participatívne plánovanie. Ide o to, že miestni obyvatelila budú mať možnosť sami si zadefinovať, ako má park vyzerať, čo by mal obsahovať a podobne. Tento proces bude kontrolovaný a riadený odbornými projektantmi a facilitátormi. Takého vtiahnutie verejnosti do plánovania je na Slovensku zatiaľ ojedinelé, preto modelová hodnota v prípade úspešnosti projektu bude ďalekosiahla.


Späť na obsah
5. Ciele projektu

Zabezpečením uvedených aktivít by mal projekt naplniť tieto základné ciele: