Cezhraničný vplyv projektu

Projekt "Rozvoj partnerstva v oblasti životného prostredia a turistiky Rusovce-Bruck" je zrkadlový projekt k rakúskemu projektu Parknetzwerk „Die großen Gärten unter der Enns“ – Historische Parkanlagen im Grenzbereich Österreich – Slowakei. Do tohto projektu sú zahrnuté nasledovné parky:

Spolu s rusovským parkom sa všetky parky vyznačujú niektorými spoločnými znakmi: súčasný zlý (zanedbaný) stav parkov, potreba obnovy a rekonštrukcie pri zohľadnení umelecko-historických hľadísk ale súčasne aj podmienok ochrany prírody (parky v Rakúsku sú územiami európskej siete NATURY 2000).

Vytvorenie spoločnej stratégie ďaľšieho rozvoja parkov v daných obciach prihraničného regiónu sa ukazuje ako nevyhnutná podmienka úspešnosti projektu. Projekty budú ďalej prepojené aj s projektom „Eszterhazyovské záhrady“, ktorý spája Rakúsko s maďarským parkom Fertod, pričom vznikne úzka rakúsko-slovensko-maďarská spolupráca na území, ktoré historicky bolo jednotné a nadviaže sa tak spojenie, ktoré bolo násilne pretrhnuté v prvej polovici 20. storočia.

Harrach Park Pri implementácii spoločného cezhraničného projektu sa predpokladá posilnenie partnerských vzťahov a vzájomnej spolupráce všetkých partnerov. Projekt na rakúskej strane, ktorý získal financovanie cez program Interreg III.A v hodnote 210 000 EUR je naplánovaný na dlhšie časové obdobie (do konca roku 2005). Projekt „Rozvoj partnerstva v oblasti životného prostredia a turistiky Rusovce-Bruck“ by mal slúžiť ako príprava ku praktickej realizácii rekonštrukcie parku. Po úspešnom ukončení tohto projektu plánuje Mestská časť Rusovce využiť ďalšie z európskych štrukturálnych fondov a ich iniciatív konkrétnu realizáciou investičných činností samotnej rekonštrukcie parku.