Prečo zapojenie verejnosti -
ľudia chránia to, čo vytvorili

Málokto je kompetentnejší vyjadriť sa k určitému územiu než ľudia, ktorí na ňom žijú. Aj keď sa v súčasnosti pri budovaní diaľnic či skládok (Prešov, Považská Bystrica), výstavbe obchodných centier (Žilina) ale aj pri rekonštrukciách miest (Bratislava) či riešení akýchkoľvek miestnych problémov ešte stále stretávame so zanedbaním hlasu verejnosti, začína sa táto myšlienka presadzovať už aj u nás. Skúsenosti z Veľkej Británie, USA, Nemecka i susednej Českej republiky ukázali, že aj samotní občania – laici sú schopní pomenovať problémy, ktorým čelia, nájsť ich príčiny a prísť s vynikajúcimi riešeniami.

Neziskové organizácie (MVO) a iniciatívy môžu pomôcť budovať komunitu, ak sa podieľajú na tvorbe konkrétnych projektov pre svoju obec, mesto, región a riešia konkrétny problém, ktorý:

Náš projekt obnovy rusovského parku stavia na zapojení verejnosti do tvorby a riešenia vecí, ktoré sa jej týkajú. Rusovský park je nádherným, hodnotným priestorom, ktorý má jedinečné prírodné a historické danosti. Podobné jedinečné hodnoty – lokálpatriotizmus, pomoc prírode či dialóg a spoluprácu spoluobčanov navzájom, so samosprávou a s odborníkmi - prináša aj proces zapojenia verejnosti. Prostredníctvom zapojenia ľudí pri plánovaní využitia a ochrany parku (detské aktivity, verejné vypočutie a prerokovanie, plánovací víkend – viac v pláne aktivít) chceme podnietiť starostlivosť o tento park a pomôcť budovať dlhodobé vzťahy v komunite.

Chceme, aby sa park stal živým centrum Rusoviec, miestom rekreácie občanov z Rusoviec i Bratislavy a jedným zo stavebných kameňov siete parkov pre udržateľnú turistiku. Chceme, aby sa v kontexte prírodných, historických ale aj ľudských hodnôt stali Rusovce dôležitou vstupnou bránou na Slovensko.