Zapojenie verejnosti - verejné vypočutie
Výsledky
Priebeh vypocutia Výsledky aktivít

Tento zápis obsahuje myšlienky, ktoré zazneli na verejnom vypočutí k rusovskému parku, ktoré sa konalo 27. apríla 2004 v kultúrnej sále PD Dunaj v Rusovciach v rámci zapojenia verejnosti do tvorby štúdie rusovského parku. Zápis obsahuje iba názory zúčastnených, neobsahuje otázky, ktoré kládli zainteresovaným a ktoré nie sú vyjadrením názoru.

Vyjadrenie názoru na súčasný stav parku
• Upozornenie na vandalizmus (hákové kríže).
• V parku vadia voľne sa pohybujúce ovce (exkrementy, zašlapaná pôda).
• “Nepáči sa mi neporiadok a hákové kríže“ (7-ročná účastníčka vypočutia).

Vyjadrenie názoru na súčasné aktivity
• Vyrezávanie starých stromov by sa mohlo robiť miernejšie.

Navrhované opatrenia a akcie nezávislé na štúdii využitia parku
• Zákaz vjazdu do parku.
• Vyčistenie okolo čeľadníka.
• Sáčky na smeti.

Návrhy na vzhľad parku
• Park treba udržiavať – kosiť aj zadné časti, aby znova nezarástli.
• Treba ošetriť staré duby.
• Treba smetné koše. (2x)
• Treba opraviť plot od hlavnej cesty.
• Treba opraviť brány.
• Vstup do parku je neupravený.
• Treba, aby v parku boli lavičky.
• Detské ihrisko by mohlo byť niekde zboku.
• Treba doplniť zeleň, stromy.
• Kvety asi pomenej, vyžadujú údržbu.
• Bufety nie – chleba mám aj v ruksaku.
• Park je hlavne zeleň. Všetky iné zariadenia ako detské ihrisko alebo bufety by mohli byť iba nejako zboku, po okraji parku.

Návrhy na funkčné využitie parku
• Treba niečo robiť so psami – behajú bez náhubku a venčia sa v parku.
• Park voľakedy slúžil na rôzne akcie – športové, kultúrne.
• Kanál by mohol slúžiť na účely rekreácie.
• Turizmus musí ponúkať istý komfort – detské ihrisko, umožniť pohyb aj psom, bufety.
• Park je dosť veľký na všetko – aj na oddych, aj na občerstvenie.
• Detské ihrisko vyžaduje investície – dajme ich radšej do opravy cesty, lavičiek.
• Detské ihrisko skôr na prírodný spôsob (drevené kmene...).
• Detské ihrisko: sem-tam drevené preliezky, určite nie umelohmotné klasické.
• Rekreačné využitie: spojiť s kaštieľom (plesy, recepcie, výstavy).
• Bufety aj detské ihrisko by mohli byť v čeľadníku, prípadne aj hotelík. Takisto diskotéky v pivnici.
• Koncerty, divadlo v parku (VŠMU – sú radi, keď sa majú kde prezentovať).
• Detské ihrisko sa dá spojiť s umením – drevené sochy, drevené preliezky (2x).
• Skôr než rockové koncerty sa do parku hodí predstavovanie ľudových remesiel (kováčstvo, výroba medu...). Príkladom môže byť Pribilina. Dôležité je, aby tam boli akcie blízke pre všetky vekové generácie.

Organizačné nápady
• Zapojiť Petržalku do financovania obnovy parku.
• Osloviť SĽUK – dala by sa urobiť benefičná akcia – verejná zbierka na park, bola by to aj propagácia ako SĽUKu, tak parku.
• Výroba búdok pre vtáky v spolupráci so školou.
• Premostenie s cyklistickou cestou na hrádzi – prilákanie zahraničných turistov.
• Najnutnejšie práce sa dajú robiť v spolupráci s nezamestnanými.
• Koncerty by mohli poskytnúť financie.
• Bioodpad z parku by mohol byť spracovaný v drtičke, z toho vznikne biohumus, ktorý sa dá predávať.
• Petícia na vládu o budúcom využití parku a kaštieľa.
• Ponuka kontaktu: sochár Jankovič mal záujem o park – možno by sa dal osloviť. VŠMU by mohla vytvoriť svoj projekt ohľadom umenia v parku.
• Ponuka kontaktu: ľudia z VŠMU ohľadom umenia v parku.

Priebeh vypocutia Výsledky aktivít